Klub UFO

Klub je určen pro starší a dospělé členy oddílu UFO. Ti už většinou nemají čas na pravidelnou činnost, a tak se Klub schází pouze příležitostně na nejrůznějších akcích a výletech. Většina členů Klubu také spolupracuje jako vedoucí Mladších a Starších UFOunů nebo pomáhají pomáhají při zajištění táborů a víkendů pro ně. Chcete-li se dozvědět něco více o oddílových vedoucích, podívejte se na stránku Vedoucí.

Klub pravidelně organizuje několik tradičních akcí, například Vánoční čundry, Jarní a Podzimní cyklokrosy, vodácké sjezdy řek, pracovní víkendy v Bílkovicích nebo prázdninová zahraniční cykloputování.

 

Kontaktní osobou pro Klub UFO je Jiří Kukačka.

 

Práva člena Klubu:

 1. Účastnit se akcí pořádaných oddílem.
 2. 10% sleva na účastnické poplatky akcí financovaných oddílem.
 3. Využívat vybavení na akcích oddílu za výhodné poplatky.
 4. Využívat vybavení na akcích oddílu zdarma, vykonává-li člen v oddílu nějakou funkci, která zajišťuje jeho chod.
 5. Využívat základní výhody člena (slevy na akce a nákupy, startovné na Jarní cyklokros…).
 6. Být informován o akcích a činnosti oddílu.
 7. Kdykoliv ukončit členství v oddílu.
 8. Přicházet s náměty pro činnost oddílu a navrhovat oddílové akce.

Pozn.:
Pod akcí financovanou oddílem se rozumí taková akce, kterou oddíl organizuje, od účastníků vybere účastnické poplatky a následně jim poskytuje předem domluvené služby (doprava, strava, ubytování, …).
Akce oddílu (bez rozpočtové účasti oddílu) je taková akce, kterou oddíl organizuje pro své členy, ale veškeré náklady na služby spojené s akcí si účastníci hradí sami, obvykle na místě.

 

Povinnosti člena Klubu: 

 1. V co nejkratší době informovat vedoucí “Klubu” o změně údajů z přihlášky (změna adresy, telefonů atd.).
 2. Při všech akcích dodržovat pokyny vedoucích, základní zásady hygieny a bezpečnosti.
 3. Na kole nosit cyklistickou přilbu a dodržovat pravidla silničního provozu.
 4. V tělocvičně být pouze s vedoucím.
 5. Chovat se slušně a společensky vhodně ke všem v oddíle i k ostatním.
 6. Mít své kolo a další vybavení v dobrém technickém stavu, v pořádku a čistotě.
 7. Na akcích oddílu se řídit obecně platnými právními předpisy České republiky.

Při nedodržení povinností může být člen z oddílu vyloučen!

Při odhlášení nebo vyloučení člena z oddílu se zaplacené příspěvky nevrací.